DRAMA PÅ ISEN VED ASKØ VINTEREN 1827

Familien Knudsen fra Ærø.
Omkring århundredeskiftet 1800, indvandrede der til Øerne i Smålandshavet, fra Marstal/Ærø en familie Knudsen, de satte deres aftryk i øernes historie, flere fik en dramatisk død, hvor nedenstående beretning fra Fejø Politirets Protokol 1827, fortæller om den ene af børnenes endeligt idet den ene Niels Knudsen Nielsens* omkom på isen ved Askø vinteren 1827, da han sammen med sin svigersøn Johannes Jensen, havde været på Lolland for at "Rygte nogle Ærinder"

Niels Knudsen Nielsens 18 årige datter, Kirstine Nielsdatter, var kort forinden blevet gift på Askø med ungkarl og halvgaardsmand, Johannes Jensen, hun var nygift og med barn da hendes mand og far omkom på isen. Men som det kan ses i noterne blev den unge enke godt gift igen med ungkarl fra Femø, Peder Jensen Degn, gaardmand og senere sognefoged på Askø.

(* Niels Knudsen Nielsen er i kirkebøgerne benævnt under følgende navne. Niels Nielsen, Niels Knudsen Nielsen, Niels Nielsen Væver og Niels Nielsen Bøtte’s, idet hans første kone var datter af Peder Hansen Bøtte.)

Underretning til amtmanden (brev til amtmanden)

Underdanigst!

Indsluttet* giver jeg mig den underdanige Frihed at informere Deres Høyvelbaarenhed, en Udskrift af et Forhør optaget i Anledning af at Selveier Johannes Jensen og Niels K: Nielsen af Askøe, Sidst afvigte 5te dennes druknede paa Veien fra Ourebye til Askøe; hvoraf Deres Høyvelbaarenhed gunstbehagelig vil anføre at formedelst Umuligheden af øjeblikkelig at komme til Askøe, og da Afdødes hurtige Begravelse, ingen Syn af Lægen har kunnet været afholdtes.

Feiøe d: 13 Februar 1827.
Underdanigst
Petersen

Høyvelbaarenhed
Heer Kammerherre og Stiftamtmand
v: Jessen
Ridder af Dannebrogen og den Preusiske røde Ørns Orden samt Dannebrogsmand
(* Vedhæftet)

Udskrift af Feiøe Birks Politirets Protokol, 1827, Folio 42.
Primo 1827 den 10 Februar Blev et Forhør optaget i Overværelse af Vidnerne Rasmus Larsen og Diderik Pedersen af Feiøe, i Anledning af at det var blevet anmeldt at Selveier Johannes Jensen paa Askøe af Mariboe Amt 30 Lægd No. 30, og Niels Knudsen Nielsen paa Askøe 30 Lægd No. 57. Sidst afvigte 5te dennes vare druknede strax uden for Askøe.

For Forhøret fremstod Selvejergaardmand Hans Nielsen af Askøe som forklarede: At Søndagen den 4 dennes gik Johannes Jensen og Niels Knudsen Nielsen fra Askøe til Ourebye i Lolland og videre til Saxkiøbing, for at rygte nogle Ærinder i Saxkiøbing, hvorfra de ville gaae tilbage Mandagen d. 5te dennes men efter de fra Ourebye var gaaet paa Isen af Askøe til, og var kommet Øen omtrent 4 a. 500 Skridt nær, faldt disse igiennem Isen hvilket Strax blev berettet af Drengene Niels Jensen og Jens Jensen af Feiøe som var kommet fra Bandholm og Stødt paa Johannes Jensen og Niels Knudsen Nielsen paa Stranden, Samt fulgt med disse indtil de sank igiennem Isen. Deponenten med flere af Askøes Beboere tog derpaa Strax ud samme Aften, for om mueligt at finde de Druknede, men formedels Natten, var det umueligt; næste Morgen nemlig den 6te tog de atter ud, men blev formedels Storm nødsaget til at gaae tilbage. Onsdagen d: 7 dennes blev Veiret bedre, og begav da dem derfor atter ud med en Jolle, til det af førnævnte Drenge opgivne Sted, hvor de efter nogen Søgen fandt begge de Forulykkede, som de bragte til Landet, og bleve disse begravede i gaar d: 9 dennes. Deponenten forklarede endvidere: At det har været umueligt før i Dag at underrette Politimesteren om det Passerete., da ingen uden med livsfare har kunnet komme imellem Askøe og Feiøe, og at endog i Dag har Isen været saa maadelig at de flere gange gik igennem den. Deponenten tilføjer at der aldeles ingen mistanke er for at Nogen skulde have tilføiet de Forulykkede nogen Overlast, ligesom der eiheller fandtes noget tegn paa de Døde hertil, og er Dep: overbevist om at det alene var en ulykkelig hændelse der foraasagede deres Død. Videre næste Dag: ikke til Belysning i denne Sag, og blev derfor demitteret.

Derefter fremstod huusmand Niels Olsen af Askøe som forklarede aldeles overeenstemmende med forrige Deponent. Demitteret.

Derefter fremstod, efter Tilsigelse Niels Jensen af Feiøe 18 Aar gammel, som paa given Anledning forklarede: At han og hans Broder Jens Jensen gik i Mandags d. 5te dennes til Bandholm i et Ærinde, og hvorfra de begav dem tilbage omtrent Kl. 3½ eftermiddagen, da de kom over ad Askøe til; da Isen var meget maadelig, søgte Deponenten og Broder at komme ifølge med disse Personer, og da de var kommet til dem erfarede de at det var deres Morbroder Niels Knudsen Nielsen og dennes svigersøn Johannes Jensen af Askøe, de fulgte dernæst med dem et stykke paa Isen henimod Askøe, og da de samtlige vare komme Askøe nær omtrent paa ½ Fjedring veie Sank Johannes Jensen Først igiennem Isen men kom strax op igien , hvor derefter Sank Niels Knudsen Nielsen og Deponentens Broder igiennem Iisen, men kom ligeledes op igien; da gik de nærmere Askøe og var kommet Øen nær omtrent paa 500 Skridt da Niels Knudsen Nielsen atter faldt i Vandet og blev hængende ved Armene. Johannes Jensen og Deponenten samt hans Broder var allerede da kommet ind paa Grunden, men da Johannes Jensen saa at hans Svigerfader var faldet i, gik han tilbage med en Lægde han bar, for at række den ud til Niels Nielsen; i det at Niels Knudsen Nielsen fik faet paa Lægden gik Johannes Jensen igiennem Isen tilligemed N: K: Nielsen og blev da de begge under Isen uden at Dep: og broder saae eller hørte videre til dem Deponenten og hans Broder løb da strax op paa Askøe og meldte det passerte hvorpaa Beboerne strax tog ud til det angivne sted med en Jolle, men da det allerede var mørkt, kunde intet udrettes den Aften; næste morgen d. 6te dennes tog Beboerne atter ud, men da det blev en Storm og Isen Bragte op kunde endnu intet udrettes; Onsdagen den 7 dennes blev atter Føjet Anstalt til at opsøge de druknede, men da Deponenten og Broder den Dag begav sig paa Hjemveien til Feiøe veed han ikke vordan at Forklare herom, uden at efter Rygtet Skal de Druknede være fundet og bragt i Land den Dag. Da Dep. ikke kunde give videre Oplysninger i denne Sag aftraadte han.

Hvor næst fremstod sidste Deponents Broder Jens Jensen af Feiøe 19 Aar gl: som forklarede i et og alt som Broderen Niels Jensen. Aftraadte.

Politimesteren anmærkede: at det med Rolighed var som Berettet den 8 dennes at de Druknede vare funden, men da det var ham umuligt formedels Isens Svaghed at komme til Askøe den 9de dennes, og han afholdt Efterretning i Dag den 10de at de druknede Personer vare Begravede den 9de, kunde ingen videre Syn af Læge foretages. Forhøret blev saaledes sluttet før Besked var at tilstille Stiftet.

Datum ut Supera

Som Vidner
Diderik Pedersen, Rasmus Larsen

Udskriftens rigtighed bekræfter
Petersen

Noter til beretningen:
Døde Mandekøn Askø kirkebog 1827. no. 1. og 2.
No. 1. Johannes Jensen, død den 5te Februar, begravet 9. Februar. Halvgaardsmand paa Askøe. 22 Aar.
Anmærkninger: Begge druknede ved at falde igjennem Isen. Den første tilsætter Livet idet han ville redde den Sidste.
De blev Begravet med Lig Prædiken over * 90, 5, 6.

No. 2. Niels Nielsen Knudsen, død den 5te Februar, begravet 9. Februar. Indesidder paa Askøe.
Anmærkninger: Begge druknede ved at falde igjennem Isen. Den første tilsætter Livet idet han ville redde den Sidste.
De blev Begravet med Lig Prædiken over * 90, 5, 6.

Det gamle testamente/Salmernes bog. Salme 90, vers 5 og 6.
5. Du skyller dem bort, de sover ind,
de er som græsset, der gror om morgenen;
6. om morgenen blomstrer det og gror,
om aftenen er det vissent og tørt.

FLERE NOTER FRA KIRKEBØGERNE OG FOLKETÆLLINGER m. m.

Fejø kirkebog 1807. Corpulerede.
Løverdagen den 23de Maj blev Ungkarl Niels Nielsen fra Ærø og Pigen Anna Margrethe Pedersdatter viede. Forloverne var: Peder Hansen Bøtte og Knud Lauritz Nielsen.

Fejø kirkebog 1808. Fødte no. 9.
Kirstine
. Døbt: d. 17/6-1808. Fejø kirke. Forældre: Niels Knudsen Nielsen, Gmd. i Vesterby og hustru Anne Margrethe Pedersdatter

Fejø kirkebog 1810. Døde. no. 6.
Margrethe Pedersdatter
, gmd. Niels Nielsen Bøtte’s hustru 22 Aar 9 md.
Beg. 14/2-1810. Fejø sogn

Fejø kirkebog 1810. Corpulerede.no. 3.
Enkemand, Niels Nielsen Væver og Gaardmand Ole Nielsens Enke Maren Jensdatter.
Trolovet: 25/5-1810. Viede: 29/6-1810 i Fejø Kirke.

Askø kirkebog 1855. Døde Kvindekøn. No. 1.
Maren Jensdatter.
Død. d. 8 Marts. Beg: 13 Marts. 1855. Aftægtskone og Enke efter Indesidder Niels Nielsen paa Askøe, havde ophold hos Sognefogden Peder Jensen. 86 Aar. Døde af Alderdom.

Almindeligt Jævnførelses Skema, Askø kirkebog. Folio. 631. no. 17.
Niels Nielsen Knudsen
. Født paa Ærøe, confirmeret paa Ærøe, corpuleret paa Fejø.
Anmærkninger: Druknede i Aaret 1827.

Niels Knudsen Nielsens datter Kirstine Nielsdatter’s ægteskaber med Johannes Jensen og Peder Jensen paa Askø.

Corpulerede. Askø kirkebog 1826. no. 1.
Ungkarl Johannes Jensen fra Askøe, 21 Aar gammel. Pigen Kirstine Nielsdatter , tienende hos Gaardmand Hans Nielsen paa Askøe,18 Aar gammel.
Undertegnede indestaar for, at der intet er til hinder mod dette Ægteskab, Jens Pedersen og Niels Knudsen Nielsen. Viet 19 April 1826. I Askø kirke.

Corpulerede. Askø kirkebog 1827. no. 3.
Ungkarl Peder Jensen fra Femø, 21 Aar gammel. Gaardmands Enke Kirstine Nielsdatter fra Askø, 19½ Aar gammel.
At intet er til hinder for dette Ægteskab, bevidner vi undertegnede Jens Pedersen og Peder Knudsen. Viet 9. november 1827. I Askø kirke

Askø kirkebog 1827. Fødte Mandekjøn. No. 2.
Johannes
, f. den 7de Marts. Samme dag hjemmedøbt, i Kirken den 6te Mai. Gaardmand Johannes Jensens Enke Kirstine Nielsdatter. Faddernes navn: Pigen Lucie Rasmusdatter, Ungkarlene: Ole Geertsen, og Peder Jensen, samt Pigerne Birthe Nielsdatter og Maren Jensdatter.

Folketælling Askø sogn. 1834. Askøe By. 27 en ½ Gaard.
Peder Jensen Degn, 28 Aar, givt. Gaardmand.
Kirsten Nielsdatter, 26 Aar, givt. hans Kone
Johannes Johannesen, 7 Aar, deres Børn
Jens Pedersen, 6 Aar, - do –
Maren Jensdatter, 64 Aar, Enke, nyder Ophold hos dem.

Folketælling Askø sogn. 1845. Askøe By. 21 en Gaard.
Peder Jensen Degn, 39 Aar, f. Femø, Gaardmand og Sognefoged
Kirstine Nielsdatter, 38 Aar, f. (Femø), hans Kone
Johannes Johannesen, 18 Aar, f. Askø, deres Børn
Jens Pedersen, 17Aar, f. Askø, - do -
Niels Pedersen, 11 Aar, f. Askø, - do –
Hans Christian Pedersen, f. Askø, - do –
Maren Jensdatter, 76 Aar, f. Femø, Indesidderske.
Ane Magdalene Jensdatter, 44 Aar, Ugift, f. Sakø. Aftægtspige. (Søster til Peder Jensen Degn).

Folketælling Askø sogn. 1855. 30 en Gaard.
Peder Jensen, 49 Aar, gift, f. Femø sogn, Maribo Amt, Gaardmand og Sognefoged
Kirsten Nielsen, 48 Aar, gift, f. Fejø sogn, Maribo Amt, hans Kone
Jens Pedersen, 27 Aar, f. her i Sognet, deres Børn
Niels Pedersen,21 Aar, -do-, -do-
Peder Jacob Pedersen, 10 Aar, -do-, -do-
Ane Grethe Pedersen, 2 Aar, -do-, -do-
Maren Jensdatter, 86 Aar, Enke, f. Femø sogn, Maribo Amt. Aftægtskone, Forsørges af Husfaderen.

Askø kirkebog 1841. Døde Mandekjøn Askø sogn. No. 2.
Jens Pedersen Degn
. Død 11 Maj. Begravet 16 Maj. Aftægtsmand hos Gaardmand Peder Jensen , paa Askø. 68 Aar.

Askø kirkebog 1890. Døde Mandekjøn. No. 1.
Peder Jensen
, død 31 Januar, begravet 7 Februar. Aftægtsmand, førhen Sognefoged og Dbm. Askø. 83 Aar. (Dbm. Dannebrogsmand).

Folketællinge, 1834 Fejø sogn. Østerby, no. 78. Et Huus.
Niels Knudsen Jensen*
, 25 Aar, gift, Huusmand og Matros
Karen Mogensdatter, 23 Aar, gift, hans Kone
Morten Jensen Nielsen, 1 Aar, deres Barn
(* den ene af drengene på isen)

Folketælling, 1845 Fejø sogn. Østerby, 83 Et Huus.
Niels Knudsen Jensen
, 36 Aar, gift, f. her i sognet, Skibstømmermand
Karen Mogensen, 34 Aar, f. her i sognet, hans Kone
Morten Jensen, 12 Aar, deres Børn
Mette Kirstine, 8 Aar, - do –
Peder Christian, 5 Aar. – do –
Hans Jørgen Hamborg, 73 Aar, ugift, f. her i sognet, Fattiglem

Folketællinge, 1834 Fejø sogn. Østerby, 60 Et Huus.
Jens Christensen, 53 Aar, gift, Husmand og Skrædder
Engeborg Nielsdatter* gift, 45 Aar, hans Kone
Jens Christensen Jensen**, ugift, 26 Aar, deres Børn, Matroser
Lars Olsen Jensen, ugift, 20 Aar, - do -, - do –
Maren Kirstine Jensdatter, 9 Aar, - do –
*(søster til Niels Knudsen Nielsen)
**(den anden af drengene på isen)

Folketællinge, 1845 Fejø sogn. Østerby, 63 Et Huus.
Jens Christensen, 64 Aar, gift, f. Marstal Ærø, Skrædder
Engeborg Nielsen, 56 Aar, gift, f. Marstal Ærø, hans Hustru
Jens Christensen, 37 Aar, f. her i sognet, deres Børn, matros
Lars Olsen Jensen, 31 Aar, f. her i sognet, - do -, matros
Maren Kirstine, 22 Aar,f. her i sognet, - do –

Udarbejdet af:
Niels Winther Christensen
Bjælkager 8, Skovlund
6823 - Ansager

Tilbage til toppen
Tilbage til startsiden