Lars Hansen "Langelænder
"
Udskrift af Fejøe Birks Politirets Protokol, folio 47 og 48.
Anno 1827 den 25de September indfandt sig undertegnede Politimester med Vidnerne Sognefoged Mads Andersen og M. F. Hansen af Fejøe paa Selvejer Husmand Lars Hansen Langelænders Bopæl i Vesterby paa Fejøe, for at optage et Forhør i Anledning af, at det i dag var anmeldt hos Politimesteren, at Bemeldte Lars Hansen Langelænder havde hængt sig. For Forhøret fremstod Lars Hansens Langelænders Hustru Maren Johansdatter, som forklarede at hendes Mand i et par Dage havde været noget Tungsindig, hvortil Aarsagen var, at han sidst afvigte Fredag Aften havde stjålet høns fra Selvejer Hans Henrik Rasmussen paa Fejøe og da han straks opdagedes i dette Tyveri frygtede han naturligvis for Straffen. Han Ytrede først for Deponentinden (vidnet) i Lørdags, at han havde begaaet denne Forbrydelse, og da han og Børnene bebrejdede ham saadan hans Forbrydelse, blev han utålmodig, og var den Aften noget urolig, men i Søndags og Mandags var han noget roligere. I dag morges var han beskæftiget med Bagning hjemme, og da brødet var sat i Ovnen, gik han ud paa deres Loe og ryddede noget Foder til side, og Deponentinden gik derigennem for at gaa ud i deres Vænge at malke deres ko. Et Øjeblik efter at Deponentinden var kommet ud i Vænget, kom deres Søn Hans Larsen, husmand i Vesterby til Deponentinden i Vænget for at tale med hende, og hvorpaa de begge vilde gaa ind i hyset. Men ret som de kom til Loedøren, hvorigennem Gangen gaare til Stuen, Saae de at formeldte Lars Hansen Langelænder havde hængt sig i et Reb, fastgjort om et Sp***. Hendes Søn Hans Larsen løb øjeblikkelig til og Skar Strikken over, og lagde Faderen paa noget halm i Loen, hvorpaa han efter hendes Anmodning Straks løb til Politimesteren og anmeldte det Passerede.
Deponentinden tilføjer, at hun var overbevist om, at ingen har tilføjet hendes mand noget ondt, men at han selv med Forsæt havde hængt sig. /: aftraadte:/
Vidnerne

Deponentinden tilføjer, at hun var overbevist om, at ingen har tilføjet hendes mand noget ondt, men at han selv med Forsæt havde hængt sig. /: aftraadte:/

Derefter fremstod husmand Hans Larsen af Fejøe, som forklarede aldeles overensstemmende med Moderen, forrige Deponentinde, og tilføjer, at da han havde givet Anmeldelse for Politimesteren, gik han efter Ordre til Lægen, som Straks indfandt sig hos hans Fader, for at forsøge, om muligt igen at faa ham til live. /: aftraadte:/

Derefter fremstod Skomager Rasmus Larsen, en Søn af formeldte Hans Larsen Langelænder, som opholder sig hos forældrene, og forklarede; at hans Fader, som af hans Moder forklaret, var i nogle Dage noget Tungsindig, formedest han Skulle havde Stjaalen høns fra Selvejer Hans Henrik Rasmussen pss Fejøe, og hvilken Forbrydelse de samtlige Bebrejdede ham. Imidlertid var han beskæftiget i dag ved Bagningen. Deponentens Moder gik ud i Vænget for at malke deres ko, og Deponenten gik ind paa sit Værksted, men et Øjeblik derefter hørte Deponenten, at hans Moder Klagede sig paa Loen. Deponenten løb da Strax derud, og saae at hans Broder stod ved hans Fader, og havde overskaaren Strikken som denne havde hængt sig i. /: aftraadte:/

Distriktslæge Bang, som var tilkaldt, erklærede, at Livet begyndte med at komme tilbage i formeldte Lars Hansen Langelænder, og at han haabede, det fuldkommen vilde Skee, hvorefter Forhøret indtil videre blev udsat, for om muligt at bemeldte Lars Hansen Langelænder kunde komme i den Stand, at han selv kunde afgive Forklaring i dette Tilfælde; og Lovede Lægen at underrette Politimesteren. Imidlertid blev tvende Mænd beordret at forblive tilstede hos den Syge, og Forhøret derfor udsat til i morgen den 26de. dennes.

Saaledes passeret, bevidnes Petersen, Bang.
Datum et supra.

Som vidner:
M. F. Hansen. Mads Andersen.

Forhør den 26 September 1827.

Anno 1827 den 26de. September continuerede for bemeldte forhør i Overværelse af Vidnerne M. F. Hansen og Sognefoged Mads Andersen i Lars Hansen Langelænders Bopæl. Hvor da var tilstede Distrikt læge Bang, som havde anmeldt, at bemeldte Lars Hansen Langelænder i Aftes kl. 10 ved Døden var afgaaet, og i hvilken Anledning han fremlagde Attest om de Tilfælde, der under Behandlingen havde indfundet sig hos den Syge, hvilken Attest blev modtaget Saalydende;

"Efter Reqvisition af Hr. Birkedommer Petersen indfant undertegnede sig Tirsdag den 25de. d: m: om morgenen kl. 8, for i Overværelse af Stedets Øvrighed Samt Sognefoged Mads Andersen at foretage Syn og Obduktions forretning paa husmand Lars Hansen Langelænder, som havde hængt sig. Ved min Ankomst fandt sig bemeldte huusmand nedskaaren og liggende paa Loegulvet. Nogle svage livstegn viste sig, nemlig liden Rallen for Brystet, hvorfor jeg straks anvendte alt, for om muligt at redde den Ulykkelige. Efter flere timers anstrengelse lykkedes det mig ogsaa at tilbagebringe Livet; men dog vedblev han at være under næsten bestandig bevidstløs Tilstand, men kunne dog stadig synke og modtage de Lægemidler, som jeg anvendte, til kort efter Middag, da et apoplektisk Tilfælde indfandt sig, som vedblev til samme Dags Aften kl. 9½, da han døde. Paa Legemet fandtes i Øvrigt ingen udvendig Læsion. – Dette haver jeg hermed den Ære paa Embedets vegne at bevidne.

Fejøe, 25de. Sept: 1827. ærbødigst Bang.
Fremlagt ved Forhøret paa Fejøe den 26de. September 1827.
Petersen

Distriktslæge Bang tilføjer, at der hos den Afdøde aldeles ingen Tegn gaves til at nogen anden haver tilføjet ham nogen Overlast, ligesom og at han aldeles ingen Formodning have om, at han var givet Gift, da ingen saadanne Tilfælde, som i saa fald maatte ytre sig under behandlingen.

Og da den Afdødes Hustru og Børn indstændigt bad, at den Afdøde maatte fritages for Obduktion, og Lægen erklærede at om det blev befalet, ville Saadant Ligs*** Ske om nogle Dage, blev Obduktionen udsat til Stiftsamtets Resolution erholdes, og Enken paalagdes strax at lade afgaa Expres til Stift amtets Anledning. Forhøret blev saaledes sluttet for at tilstille Stift amtet til nærværende Resolution. – Saaledes passeret bekræftes. –

Datum ut supra. Petersen.

Som vidner:
M. T. Hansen
Mads Andersen

Underskriftens Rigtighed Bekræftes
Petersen

Kilde: Dokumenter fra Landsarkivet.
Udarbejdet af
Niels Winther Christensen
Bjælkager 8, Skovlund
6823 – Ansager

Tilbage til startsiden
Tilbage til toppen