Slægtsdata side 37 (Noter)

Tilbageholdelse af datoer for fødsel og ægteskab , for personer der lever.

Friis, Rasmus Mortensen (f. 1734, d. 1764)

Døbt: 17 JAN 1743 Fejø Kirke
Stilling: Skipper
Død: 1764 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 17 AUG 1764 Fejø kirkegård

Retur til hovedside


Pedersen, Rasmus (f. 1754, d. 22 DEC 1828)
Notat: Han ungkarl af Østerby, hun enke og gifter sig for tredie gang.

FT Fejø sogn 1787. Østerby 15 de fam.
Rasmus Pedersen, Hosbonde, 34 gift 1te gang, er Bonde og gaard Beboer.
Anna Margretha Jørgensdatter, Madmoder 44 gift 3de gang.
Peder Rasmussen, Søn i sidste ægteskab 3 aar.

FT. Fejø sogn 1801. Østerby 96 de fam.
Rasmus Pedersen 47 år, gift 1 gang, Bonde og Gaardmand.
Anne Margrethe Jørgensdatter, hans kone, 56 aar, gift 3de gang.
Rasmus Pedersen, 29 aar, ugift, konens søn, enrolleret Matros.
Jørgen Pedersen, 24 aar, ugift, konens søn, enrolleret Matros.
Peder Rasmussen, 16 aar, ugift, deres søn.

Formegentlig døbt 4/8 1754 Østerby som søn af Peder Knudsen.
(Samme dag blev Peder Knudsens liden søn af Østerby døbt og kaldet Rasmus,??
Jeppe Smed?, frembåren til dåben af Jørgen Loks hustru, ??, Mette
Frandsdatter, Birthe Thomesens.)
Døbt: 4 AUG 1754 Fejø Kirke
Stilling: Bonde i Østerby
Død: 22 DEC 1828 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 28 DEC 1828 Fejø sogns kirkegård.

Retur til hovedside


Friis, Morten Rasmussen (f. 1762, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


"Knudsen", Peder Rasmussen (f. 1785, d. 24 DEC 1847)
Notat: FT. Fejø sogn 1834 Østerby, No. 94 en gård.
Peder Rasmussen,49 år, gårdmand og væver.
Else Margrethe Hansdatter, 50 år, hans kone.
Ane Margrethe Pedersdatter, 19 år, ugift, deres datter.
Morten Pedersen, 10 år, deres søn.
Hanne Kirstine Hansdatter, 9 år, forsørges af fattigvæsnet, er et forældreløst barn.

FT. Fejø sogn 1845 Østerby, 104 en gård.
Morten Pedersen, 21 Aar, ugift, f. på Fejø, Gaardens ejer.
Peder Rasmussen, 60 Aar, gift, f. på Fejø, Aftægtsmand.
Else Marg. Hansen, 61 Aar, gift, f. på Fejø, hans kone
Kathrine Elisabeth Hansen, 7 Aar, f. på Fejø, plejedatter
Ane Kathrine Johansen, 22 Aar, f. på Fejø, Tjenestepige.
Døbt: 3 APR 1775 Fejø Kirke
Stilling: Gårdmand i Østerby
Død: 24 DEC 1847 Østerby Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 30 DEC 1847 Fejø sogns kirkegård

Retur til hovedside


Schotte, Niels Rasmussen (f. 1774, d. 13 MAY 1832)
Døbt: 26 DEC 1774 Fejø Kirke
Stilling: Gmd. i Vesterby
Død: 13 MAY 1832 Vesterby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 17 MAY 1832 Fejø kirkegård

Retur til hovedside


Pedersdatter, Karen (f. 1783, d. 13 JUN 1835)
Notat: Se hvem der var forlovere: Gmd. ? Peder Olsen og Rasmus Larsen
Døbt: 19 MAR 1783 Fejø Kirke
Død: 13 JUN 1835 Vesterby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 17 JUN 1835 Fejø kirkegård

Retur til hovedside


Michaelsdatter, Bodil (f. 1773, d. 15 APR 1835)
Døbt: 19 SEP 1773 Fejø sogn
Død: 15 APR 1835 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 21 APR 1835 Fejø kirkegård

Retur til hovedside


"Kuhlmann", Peter Jablonsky (f. ABT 1777, d. 8 JUN 1810)
Notat: FT. 1787, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ribe amt
Præstegaarden.
Joachim Fred. Kuhlmann, 38, gift, Husbonde, Sognepræst
Mariane Else Christine Stahl, 42, gift, Husmoder
Mads Madsen, 27, Tjenestekarl
Jørgen Jensen, 19, - do -
Mette Peders Datter, 34, Tjenestepige
Dorthe Christens Datter, 34, - do -
Peter Jablonsky, 19, ugift, Et antaget fremmed Barn

Uddannelse:
Anno 1797., d. 9. Nov. Prævio lingvarium, artium et stiili examine, cives acadmici inscripti sunt seqventes juvenes;
Haud illaudabiles.
17. Petrus Jablonsky, e sch. Christianiens. Anni ætatis: 18. Præc. Priv. A. Kall
Kilde: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. S. Birket Smith. Tredje bind. 1740-1828.

Gift:
Forlovere ved giftemaalet med Jomfru Cristine Nielsen, i Fejø Kirke, var Birkedommer Montagne og Skoleholder O. Jørgensen

Peter Jablonsky er måske en BRODERSØN til Sognepræsten på Fejø Henrich Kuhlmann. Sognepræst på Fejø fra 1783 til 1807.
Han gifte sig med Christine Nielsen som var en SØSTERDATTER til Henrich Kuhlmanns Hustru, Engel Magrete Isachsen, der var søster til Konsulen i Kristiansand i Norge. Daniel Isaachsen.

Da sognepræsten på Fejø Henrik Kuhlmann døde, varede det en tid inden der blev kaldet en ny præst til øen, i den mellemliggende tid var det kandidat i teologi Peter Jablonsky som foretog de kirkelige handlinger.
Det var dog meningen at præsten på Askø Hr. Brøndsted skulle havde forestået disse kirkelige handlinger, som det kan ses af nedenstående sitat af Stenfeldt, blev det ikke tilfældet.

"Da Bispen forespurgte Mad. Kuhlmann om, hvorfor hun ikke havde svaret Hr. Brøndsted, skrev hun, (Hr. Brøndsted, Sognepræsten paa Askø forlangte 5 Rdl, af Enken, om ugen for at besørge Embedet på Fejø) at hun fandt hans Fordring om 5 Rdl. Ugentlig
"upasselig"; og hun tilføjede, at hendes Mands Brodersøn, som var theologisk Kandidat, boende hos hende; han prædiker nu om Søndagen , og nu bad hun, om han maatte paatage sig de "ministerielle Forretninger" (d.v.s. Daab, Begravelse osv.)."
Kilde: Niels Stenfeldt (Laal. F. Stift: Stiftsbreve. L.A.).

Peder Jablonsky, konstitueret til Fejø sogns Præstekald ca. 1807.
Før Hr. Kirchheiner (den nye præst på Fejø) ankom hertil, ved vi, at Madam Kuhlmanns unge Slægtning fungerede som Præst. Han skrev den 6. Marts 1808 til Bispen om en ung Fyr paa 19 Aar, der gerne ville konfirmeres; "Den indtrufne Omstændighed, at Jens Hansen Løje, som for nærværende Tid forberedes til Konfirmation, ved sidste Session er udtaget til Søtjenesten, gør mig dristig til paa Mme Kuhlmanns Vegne at forespørge for Deres Højærværdighed, om han særskilt maatte konfirmeres før den bestemte Tid, da han inderligen gerne ønskede det inden Indkaldelsestiden, som er usikker naar. Han er over 19 aar gammel, men desværre maadelig i sine Kundskaber og kan ikke læse rigtig i en Bog" Han fik Lov dertil. Kilde: Niels Stenfeldt (Laal. F. Stift:
Stiftsbreve. L.A.).

Efter Hr. Kirchheiner tiltrædelse som sognepræst på Fejø, er det sikkert at familien Jablonsky er taget til København, hvor han bliver lærer på Frue Fattigskole.

Død:
Søndag d. 8. Juli (1810) endte min gode retskafne Mand, Peter Jablonsky, Candidat i Teologien og Lærer ved Frue fattigskole sit Livs saare trange Bane i sit 32. Aar. - En haardnakket Nervefeber berøvede mig en trofast Medvandrer og vort 11/2 aarige
Barn en Fader og Forsørger. - Ædle Venner vilde skænke den Afdødes Minde og vor Kummer en deltagende Taare.

Christine Jablonsky.
Fød Nielsen.

Kilde: Danske Statstidende No. 61. Mandagen den 16de Juli. 1810.

Mindeord:
Den 8. Juli Kandidatus Theologiæ og lærer ved Frue Arbejds- og Læseskole Peder Jablonsky. - I et svagt Legme boede en ædel Sjæl, der vilde det Gode, en Sjæl der vidste at gavne den ham betroede Ungdom. Gid hans Efterlevende maatte nyde den Løn, han havde gjort sig værdig til.
Men en Taare over denne duelige Lærers Tab, afskriver Udgiveren det Minde, som Præsten, Hr. Mickelsen til Holmens Kirke, satte ham offentligen - Et Minde, som vidner om, at han nøje kendte den Afdødes Værd.
"Stille var, henfarne Ven, din Vandel, fromt dit Hjerte. Over mange hvasse Torne gik din korte Vej, nøjsom Du ej mange Livets Ting begærte og Beskedenhed, - den fast ukendte- sveg Du ej. - Men Dig sveg den, som enhver iblandt de faa, der ej ynde, hylde tidens Trommetone. O- mon hisset - hisset skal dens Dyrker faae af den upartiske Dommer Ærens Krone.
Kilde: Tidskrift 1810 Dødsfald. (aabenraa Nr. 9.)?.

Er han en plejesøn?.Ja. form. se FT. 1787 Vinding sogn. (se under plejefaderen)
Er han begravet fra Holmens Kirke eller ? 1810. ???
Stilling: Candidatus Theologiæ
Død: 8 JUN 1810 København
Begravelse: 1810 København

Retur til hovedside


Jablonsky, Peter (f. 25 JAN 1811, d. 20 JUN 1853)
Døbt: 17 MAR 1811 Fejø Kirke
Stilling: Handelsbetjent
Død: 20 JUN 1853 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 22 JUN 1853 Fejø kirkegård

Retur til hovedside


Olsen, Ole Nielsen (f. 20 JAN 1814, d. ?)
Notat: FT. Fejø sogn, 1845 Østerby, 19 et hus.
Ole Nielsen Olsen, 32, gift, f. Fejø sogn, Skipper
Emma Fransiska Petersen, 22, f. Fejø sogn, hans Kone
Sophie Christine Gehardine, 4, f. Fejø sogn, deres Børn
Johannes Victor Olsen, 2, f. Fejø Sogn, - do -
Birthe Olsen, 26, f. Fejø sogn, Tjenestepige

FT. Fejø sogn, 1855 Østerby, 1 huus.
Ole Olsen, 42, gift, f. på Fejø, Skipper og husfader
Emma F. V. T. Petersen, gift, 32, f. på Fejø, hans Kone
Sophie Christine, 14, f. på Fejø, deres Børn
Johannes Victor, 12, - do -, - do -
Ida Elfrida Elektra, 10, - do -, - do -
Fanny Hortensia, 9, - do -, - do -
Thorvald Sophus, 5, - do -, - do -
Anker Valdemar, 5, - do -, - do -, tvillinger
Laura Larsen, 29, ugift, f. i Maribo, Tjenestepige
Døbt: --ikke vist--
Stilling: Styrmand/Skipper

Retur til hovedside


Nielsen, Hanna Kirstine (f. 8 JUN 1816, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


Olsen, Daniel Isaksen (f. 25 DEC 1820, d. ?)
Notat: Parret ses ikke viet i Fejø kirke. Sakskøbing ? Deres drenge Niels og Alfred
er født på Fejø men ikke konfirmeret der. Har familien forladt Øen omk.
18??,

Fra Lolland-Falsters Stifttidende, No. 11-1-1858.
Efter nu sagen om Forligsvæsenet, i henhold til Lov af 4de Marts s. a. er endeligen ordnet for Maribo Amt Vedkommende og Justitsministeriets nærmere Bestemmelse indløben bringen herved til offentlig Kundskab, at Forligskredsene ere dannede saaledes som nedenfor findes anført, med Tilførende af Stedet, hvor Commisionen afholdes, og Navnene paa de af Amtsraadet og Communalbestyrelsen udnævnte Forligsmæglere:
IV. Feiø Forligskreds bestaar af Feiø Birk. Commisionen afholdes paa Feiø. Forligsmæglere: Sognefoged, Dannebrogsmand Rasmus Larsen og Kjøbmand Daniel Olsen paa Feiø.
Lollands-Falsters Stiftsamt, den 4de Januar 1858.

FT. 1855 Fejø sogn, Østerby, En gaard.
Daniel Olsen, 35, gift, født på Fejø, Kjøbmand og Husfader
Theresia Borella, 28, gift, født i Saxkjøbing, hans Kone
Niels Kasper Christian, 3, født på Fejø, deres barn
Alfred Theodor, 1, født på Fejø, deres barn
Sophie Judi? Jørgensen, 15, født på Fejø, ??
Sine Christensen, 15, født i Saxkjøbing, ??
Thrine Christensen, 28, født på Fejø, Tjenestepige

FT. 1860 Fejø sogn, Østerby, 51 en Gaard.
Daniel Isaksen Olsen, 40 Aar, gift, f. Fejø, Kjøbmand og Husfader
Teresia Olsen, født Borella, 41 Aar, f. Sakskøbing, hans kone
Christian Olsen, 8 Aar, f. Fejø, deres barn
Alfred Olsen, 6 Aar, f. Fejø, deres barn
Frøken H: Bagger, 26 Aar. Vensyssel, Lærerinde
Christian Jensen, 22 Aar, f. Kjøbelev sogn, handelsbetjent
Christian Boem, 19 Aar, f. Sorø sogn?, handelsbetjent
Karen Siøe Christensen, 37 Aar, f. Fejø, Tjenestefolk
Abigal Marie Hansen, 25 Aar, f. Fejø, - do -

FT. Fejø sogn 1870, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby en Gaard.
Daniel Olsen, 49, gift, f. Fejø sogn, Husfader, Kjøbmand
Therese født Borella, 50, g, f. Sakskjøbing, Husmoder
Karl August Born, 28, f. Slagelse Landsogn, Handelsbetjent
Robert Kayser, 22, f. Nexø, Handelsbetjent
Karl Theodor Jensen, 20, f. Østergedesberg sogn, Præstø amt, Handelsbetjent
Else Nielsen, 29, f. Fejø sogn, Tjenestepige
Mette Margrethe Hendriksen, 19, f. Fejø sogn, Tjenestepige
Rasmus Nielsen, 28, f. Fejø sogn, Tjenestekarl

FT. Fejø sogn 1880, Fuglse herred, Maribo amt
Østerby 14. En gaard.
Daniel Olsen, 59 aar, Enkemand, født på Fejø, Kjøbmand og Husfader
Alfred Olsen, 25 aar, født på Fejø, Handelsbetjent, hans søn
Ludvig Holm, 22 aar, født Farum Sjælland, Handelsbeetjent
Kristian Larsen, 26 aar, født Kjøbenhavn, Handelsbetjent
Otto Holmber, 23 aar, født Sverige, Tjenestekarl
Else Nielsen, 39 aar, født på Fejø, Husholderske
Døbt: --ikke vist--
Konfimation: Dato: 26 APR 1835
Sted: Fejø Kirke
Stilling: Købmand

Retur til hovedside


Nielsdatter, Henriette Magrethe Engel (f. 20 JAN 1824, d. 30 NOV 1911)
Notat: Fødsel/Dåb: Fejø kirkebog 1824. No. 10.
Den 20de Januar fød Henriette Margrethe Engel. Skipper Niels Olsen af Østerby. 1824 d. 7de Marts døbt i kirken. Baaret af Rasmus Stryns Datter Anne af Torrig, - Hos stod pigen Bodil Johan Hansdatter (Lund). Theolg. Hr. Stephan Heegaard. Ungkar. Hans Olsen og Niels Nielsen af Østerby.
Døbt: 7 MAR 1824 Fejø Kirke
Død: 30 NOV 1911 Fredriksberg
Begravelse: 1911 Fredriksberg

Retur til hovedside


Nielsen, Henrich Kuhlmann (f. 30 MAR 1827, d. ?)
Døbt: --ikke vist--

Retur til hovedside


, JørgenOlsen (f. , d. 1722)
Notat: Østerby Gård no. 3 Fejø sogn.
Købte gården på aktion i 1708 til sin søn Hans Jørgensen.
Stilling: Kronens fæstegårdmand
Død: 1722 Fejø

Retur til hovedside


Lerche, Mogens Hansen (f. ABT 1690, d. 1754)
Stilling: Kronens fæstegårdmand
Død: 1754 Fejø sogn, Fuglse herred
Begravelse: 27 FEB 1754 Fejø kirke/m. klokker

Retur til hovedside


Hansdatter, Else (f. ABT 1693, d. OKT 1754)
Død: OKT 1754 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 2 NOV 1754 Fejø Kirke

Retur til hovedside


Lercke, Hans Andersen (f. , d. BEF 1691)
Notat: Østerby en kvart part af gaard no. 12. Fejø sogn.
Død?
Stilling: Kronens Fæstegårdmand
Død: BEF 1691 Østerby/Fejø sogn/Fuglse herred

Retur til hovedside


Lauersdatter, Anna (f. , d. 1757)
Død: 1757

Retur til hovedside


Mogensen, Hans (f. , d. 1726)
Notat: Vesterby, på gård no. 3.
Stilling: Kronens Fæstegårdmand
Død: 1726 Vesterby/Fejø sogn/Fuglse herred
Begravelse: 22 OCT 1726 Fejø kirke i våbenhuset

Retur til hovedside


Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB©  icon (hjemmeside link)GED4WEB© version 2.97 .

Retur til hovedside