Slægten Kastrup 

Bartskær Jacob Jørgensen
I Vester Egede


Bartskær Jacob Jørgensen:

I Aaret 1706 levede i Vester-Egede By en Bartskær Jacob Jørgensen, som det er værd at lægge mærke til. Hans dygtighed som Læge får vi et bevis på i Justitsprotokollen for Gisselfeldt Birk 1703-1709, Fol. 198 B.

Hans Bossens Kone i Fredsgaarde, Sneslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, kom  dagen efter Kyndelmissedag 1706 kørende til Vester Egede og anmodede Jacob Jørgensen om straks at køre med hende, da hendes mand lå hjemme og var slaaet halvt ihjeld, hvilket han gjorde, og det viste sig ikke at være overdrevet.

Vi vil lade Jacob Jørgensen selv fortælle om den meget vanskelige opgave, han blev stillet overfor:

 1. var hans højre arm slidet i Stycher.
 2. Sidebenene paa begge sider, var en deel i Stycher og knudset.
 3. En Stor Skade paa hans venstre Hoft.
 4. Et Hull i hans venstre Røve een finger lang ind i Lifvet.
 5. desforuden mange blaa og blodige Slag saa hans Arme og Kroppen ofver alt var Mestendeelen Blaa, slagen og stødt, Saa hand derofver ikke efter ennesklige natur hafde enten Stolegang, eller kunde lade sit Vand, og Spødtede meget blod af sig, Huilchet hafde blefvet hans undergang, og icke kunde Anses til nogen Lifs Redning, (og des Aarsag Antoeg samme Hans Boessens som dend Mand icke troede at kunde lefve) Hvilchen hans Store Saar og Skader udvortes og Indvortes Jeg Nest Guds bistand hafver været lychelig udi at Curere derfor Jeg hafver begieret af Hans Bossen 20 Rixdaller, men som Jeg iche uden Skadeslidelse der med kand udkomme, formedelst mange Medicamenter Jeg self hafver bekosted, Sampt Besværlige Reiser baade med hans befordring, og min egen Hest hafver haft, Saa prebenderis i alt Tiuge og fire Rixdaler det Jeg formoder at vorde tilkiendt at nyde.

Ellers hafver Hans Bossen for mig berettet, at Anders Jensen og hans tieneste-Karl, og Olle Jensen i Fredensgaarde, hafver tilføjet og gjort hannem denne ilyche Kyndelmissedag om eftermiddagen paa Fredegaarde gade, dette jeg i alt med sandhed kand Testere, og med min Æd bekræfte sant at være.
Saa sandt hjælpe mig Gud og Hans Hellige Ord.

Wester Egede d. 7de April Aa. 1706.
Jacob Jørgensen.

Den 18. januar 1707 mødte Hans Bossen selv i Retten, hvor han stævnede sine Voldsmænd, fordi de ikke endnu havde betalt de 26 Sletdaler, de lovede, da ”jeg laa paa min Sygeseng, nærmere hen seende til Døden end til Livet”
Hans Boessen er altsaa – takket være denne dygtige Bartskær – blevet rask igen, og han levede til Sommeren 1708, da der er Skifteindkaldelse den 22. Juni.
Jacob Jørgensen blev gift i Vester Egede Kirke den 20. Oktober 1706 med Kirsten, datter af Møller i Neder Brødebeks mølle Mads Christensen og Agnete Monsdatter. Dette Bryllup har vakt Opmærksomhed i den lille By, ja, endog Sognepræsten syntes, der blev gjort for meget ud af det, han skriver i Kirkebogen:

”1706 den 20. 8br. var der megen Stads med en Bardskær Svend, nafnlig Jacob Jørgensen, halvbroder til Claus Jørgensen, som nu er Forvalter eller Ridefoged ved Gisselfeld, oc en Møllerdatter Kirsten Madsdatter, som er Mads Christensens Datter i Nederbrødebæksmølle her i W. Egede Sogn.
Han blef leed imellem Hr. Nertel, Mag., Præst i Wallensved og Claus Jørgensen.
Hun blef leed imellem Mag. Hans Svane oc Mads Christensen, hendes Fader.
De hafde gjort smuct reent paa Gaden fra Svinestolded til Kirkeporten, ligesom der hafde iche været folch i by, at de kunde tage ind i en Gaard oc gaaed der ud fra til Kirche.
Hans Stoel paa Mandfolchsiden, den øverste, var klædt med blaat Taft oc blaa omhengende lange Fryndser; hendes Stoel var oc med blaat udi alene Døren paa den øverste Stoel ved Kvindesiden.

Prædikestolen var omklædt ofver alt med et rødbrunt sengedechen, som var med Guld i Bond men ellers med Blomster som andet Crip.
Omkring Randen som Præsten lægger Haand…. Var blaa Fryndser.
Omkring fra Capellanens Stoel oc rundt omkring Alteret os hen i Sognepræsten---- Stoel var Fryndser foroven ved Rammen oc Alterkanten.
Degnestolen var ofverhengt med et Ostindisk Cattuns Decke.

Hold op igjen med slig Stads!

De hafde Kongebref at lade dem vie efter uden Trolovelse oc lysning.
Sognepræst Hr. Jens Frederich Hofmann viede dem, men Capellan Hr. Jacob Nøring hand prædikede den Text Esai 62 V. 5 med ult.
NB. – Der var ogsaa Messe baade før og efter Prædiken.
Nu kand I vide oc rette jer derefter som efter komme.
Brudepigerne stod bag Bruden alene der dog alle Piger, som var Budne til Brøllop skulde efter disse Tider snarere staaed bag hende og saa siden Kvinderne.
Han giek i Stoel der hand kom i Kirche, men hun icke, thi hand giek ud at staa hos hende den tid hun kom.

Jacob Jørgensen der døde i Vester Egede den 29. April 1729*, nogle og 40 Aar, og hvis Børn alle bar Navnet Kastrup maa foreløbig betragtes som Stamfader til en stor Kastrup slægt, som er forgrenet ikke blot til Øerne syd for Sjælland, men til Fyen, Jylland, Norge, Findland, Spanien, Kina og Amerika, og den er i Dag, ca 265 Aar efter hans Fødsel, meget kraftig.
* Gravsten på Kirkegården. Trap III, 412.
Kilde:
Af Anne Myrhøj.
Præstø Amts årbog 1954. Ny række, bind 4, hæfte 2.


Kastrup slægten:

Bartskær 
Jacob Jørgensen
, født ca. 1685, gift den 20 Oktober 1703, Vester Egede, Vester Egede sogn, Præstø amt, med Kirsten Madsdatter, født  ca. 1686, død 1746, Vester Egede, Præstø amt, datter af møller Mads Christensens i Neder Brødebæks Mølle.
Deres børn:
 1. Jørgen Kastrup, f. 1707, Brødebæks Mølle

1. slægtled

Birkedommer, Jørgen Kastrup, født 14.11.1707 i Brødebæks Mølle, Vester Egede, Præstø amt,  gift 7 Marts 1732 Jystrup, med Kirstine Marie Lund født d. 04.07.1713 i Jystrup, Jystrup sogn, Sorø amt. Jørgen død 1760 i Gislev Holme, Gislev sogn, Svendborg amt. Kirstine Marie død 1 1788 i Rørbæk, Flødstrup sogn, Svendborg amt.
Deres børn:
 1. Niels Juel Kastrup, født 3 november 1733, Landet sogn, Svendborg amt, se 2. slægtled

2. slægtled

Niels Juel Kastrup, født 3 november 1733, Landet sogn, Svendborg amt, gift 1761, Marslev kirke med Engel Marie Møllersdatter, f. 24 juli 1742, Selleberg, Kerteminde sogn, Odense amt. Niels Juel død 1798, Odense, Sankt Knuds sogn, Odense amt.
Deres børn:
 1. Ingeborg Kastrup, født d. 26.11.1733, Søbygaard, Nørre Søby sogn, Odense amt
 2. Morten Kastrup, født d. 29.11. 1764,  Søbygaard, Nørre Søby sogn, Odense amt
 3. Maren Kastrup, født d. 31.12.1765, Søbygaard, Nørre Søby sogn, Odense amt
 4. Jørgen Kastrup, født d. 16.04.1764, Wdellsborg, Husby sogn, Odense amt
 5. Andreas Christian Kastrup, 19.05.1768, Wedellsborg, Husby sogn, Odense amt, død 17-04-1840, Vejrø, Fejø sogn
 6. Elisabeth Birgitte Kastrup, 1769, Wedellsborg, Husby sogn, Odense amt
 7. Marie Kirstine Kastrup, 1770, Wedellsborg, Husby sogn, Odense amt
 8. Elisabeth Birgitte Kirstine Kastrup, 18.02.1772
 9. Niels Juel Kastrup, 02-11-1772, Rugaard, Veflinge sogn, Odense amt, død 29-04-1825, Vedø, Koed sogn, Randers amt
 10. Otto Kastrup, født d. 30.05.1776, Fredericia, Vejle amt
 11. Peder Kastrup, født d. 29.04.1779, Hjelmdrup, Ægtved sogn, Vejle amt
1794 - 1799 ejer af "Lille Løvegaard" i Gierslev sogn
Krigsassessor, Andreas Christian Kastrup, født 19-05-1768, Wedellsborg, Husby sogn, Odense amt, død 17-04-1840, Vejrø, Fejø sogn. Gift 1. gang. i Gierslev sogn, d. 04-07-1794 med Charlotte Birgitte Braasted. (skilt ifølge Kgl. bevilling af 6. maj 1815). Gift 2. gang d. 29.09-1815 med Karen Madsdatter Jensen.
Udnævnt 25.02.1808 til premiereløjtnant af det Danske Livregiment 4. annekterede batallion. Den 17.10.1815 afsked fra hæren med ret til at bruge titlen "Hans Kongelige Majestæts virkelige Krigsassessor"
Forpagter af "Nygaard" i Stoense sogn

Se historien "Krigsassessoren paa Vejrø og hans slægt" af V. J. Brøndgaard. L. F. H. Årbog 1953. – side 202 – 218.
Børn af 1. ægteskab:
 
 1. Andreas Kastrup, født 03-03-1795, Lille Løvegård, Gierslev sogn, død same år 27 juni, Lille Løvegård, Gierslev sogn
 2. Engel Margrethe Kastrup, født 12-10-1796, Lille Løvegård, Gierslev sogn, død d. 01-101861, Skælskør sogn
 3. Rasmine Marie Kastrup, født 21-12-1798, Lille Løvegård, Gierslev sogn, død d. 04-05-1878, Fejø sogn
 
Børn af 2. ægteskab:
 
 1. Peter Christian Kastrup, 01-04-1815, Stoense sogn, Langeland
 2. Jørgen Otto Julius Kastrup, 08-08-1822, Stoense sogn, Langeland, 
 3. Niels Juel Martin Kastrup, 03-09-1829, Stoense sogn, Langeland, død 19-09-1884, Vejrø, Fejø sogn
Til startside
Til toppen af siden