Møllehistorie Østerby Fejø
Møllen lå oprindeligt på Brietvej bag den gamle skole, Briethuset, der dengang var ejet af kirkesanger og skoleholder Andreas Andreasen. Møllelodden var taget fra en mark, der ligeledes ejedes af ham, møllen var en Stubmølle, under Matr. No 18.b. omsat til Mølleskyld Hartkorn 6 Skp. og den tilhørende Plads er ansat til 21/4 Alb.

Konstruktionen, af den gamle stubmølle, kan man læse om i brandtaksationen fra 1836, da ejedes møllen af Niels Frederik Jørgensen.

Udskrift af Feiø Birks Brandtaxations Protokol.
Anno 1836 den 2den Januar hare Brandfogderne, Sognefoged Mads Andersen og Gaardmand Niels Madsen af Feiø efter Begjæring af nuværende Eier af Østerby Mølle paa Feiø; Frederik Jørgensen, foretaget Brandtaxationforretning over bemeldte Mølle, der førhend var taxeret for 1070 Rdl. Sølv, der nu udgaar, og bemeldte Mølle ved foretagen Forbedring befunden og taxeres saaledes:

Møllen staaende Norden for Østerby paa Feiø paa en svær Egestub, dobbelt Egefod med Egestivere; 5 Alen dyb og 6 Alen bred, en ny Egeaxel, 2 Lofter Høi, Vindfanget 22 Alen, en god ny Qværn, 10 Qvarteer i Gjennemsnit, nye Seil; en ny Stor Bismer, ny Beklædning af Fyrrebræder, Alt i god Stand og veel forsynet, taxeres til ……………………………………..…………. 2500 Rdl. Sølv

hvorfor Ejeren forlangte Forsikring.
Saaledes passeret bekræftes med Underskrift.
Petersen. Mads Andersen. Niels Madsen.

Hans Frederik Christiansen

Den sidste ejer af stubmøllen på Brietvej blev den unge Møller Hans Frederik Christiansen, der i 1854 tilflytter fra Nykøbing Falster. Året efter giftede han sig med den 28 årige pige Jacobine Nicoline Magdalene Linde, datter af skomager B. Linde i Østerby. I deres korte ægteskab nåede de ikke at få nogle børn. Stubmøllen brændte den 30 maj 1859, kl. 2 om natten. Samme dag blev politiretten sat på Østerby skole, af birkedommer Rybsahm. Sagen er no. 8/59 i Fejøs Politiprotokol, 1844 5/10 - 1863 11/7, folio 153, 157. (Se Politirapporten).

Hans Frederik Christiansen ansøger ministeriet om tilladelse til at opføre en Hollandsk Mølle på brandtomten, for forsikringssummen på 2445 Rd. Dette bliver bevilliget og tømmermester og møllebygger C. Rasmussen, fra Stubbekøbing, bliver arrangeret til at opføre den nye mølle i Østerby. Allerede året efter den 9 Maj 1860, dør den unge møller, af brystsyge, (lungebetændelse) han bliver begravet den 14 Maj på Fejø kirkegård.

Hans Frederik Christensen kommer til Fejø i 1854, samme år gifter han sig med skrædder Lindes datter i Østerby.

Tilgangsliste 1854.
No.7. Hans Frederik Christiansen, 21 år. Møller fra Nykjøbing.
Kilde: Fejø kirkebog. 1854.

Corpulerede: Fejø Kirke den 9 Marts 1855. Ungkarl og Møller Hans Fr. Christiansen, 22 Aar, Østerby. Pigen Jacobine Nicoline Magdalene Linde, 28 Aar af Østerby. Forlovere: husmand Vilhelm Nielsen, og Skrædder B. Linde. Begge af Østerby.
Kilde: Fejø kirkebog: 1855.

Møllen brænder den 30 maj 1859. Se udskrift af Politi Protokol.

Samme dag blev der holdt brandtaksation, over resterne, af den nedbrændte mølle.

Den formodede årsag til branden ses af birkedommerens skrivelse til Stift amtet, skrivelsen var vedhæftet et afskrift af brandforhøret, fra Politi Protokollen.

29/30 Mai 1859
18 59/60

Indesluttet* tillader jeg mig ærbødigst at fremsende Udskrifter med Bilag af et Forhør, som er optaget i Anledning af en Østerby Mølle paa Feiø tilhørende Hans Frederik Christiansen den 30 b. M, overgaaet Ildebrand, idet jeg bemærker. at den over Brandskaden afholdte Taxations forretning af Birkedommer Rybsahm directe tilstilles Ministeriet. -

Lolland. Falsters Stiftamt d. 25 Juni 1859.
Underskrift*
d.27 Aug
***: 2445 til 28 Sep. Veirmølle- *- *-
(*Indesluttet betyder vedhæftet).

Ilden maa formodentlig være foraarsaget ved uforsigtig Tobaksrygning paa Møllen af en drukken Møllersvend.

Anvist 6 October. 1859
Maribo Amtsstue.

Til
Justitsministeriet
Kilde: Justitsministeriet, Landbygningernes Brandforsikringskontor, Brandskader på Landet Maribo Amt. 1859/60. Pk.82169 Sag. Nr. 160. R. A.

Udskrift af Feiø Birks Brandtaxations Protokol.

Anno 1859 den 30te Mai blev afholdt Taxation i Anledning af, at den Hans Frederik Christiansen tilhørende Østerby Mølle paa Feiø i Nat er totalt afbrændt; den var under No 240 forsikret for Taxations summen 2500 Rdl.

Paa Grund af at der Intet er reddet undtagen det forkullede Tømmer, det forbrændte Jern og de Sprængte Steen troede Branddirecteuren at kunne lade det beror ved en Taxation af disse ved Sogne taxationsmændene, hvorved de forhøiede Omkostninger ved at skaffe Amts taxationsmænd fra Lolland kunde spares.

Mølleseglet og Gaflen med S***, ramponeret, vunderedes til ……15 Rdl.

Jernskramlet til ………………………………………………… 25 Rdl.

Tømmeret til …………………………………………………… 10 Rdl.

En Skippunds Bismer og en 4 *** , ramponeret ………………….05 Rdl.

I Alt 55 Rdl.
Hvilken Vundering vi have foretaget efter Samvittighed og bedste Skjønnende, og saaledes som vi trøste os til, om forlanges med Eed at bekræfte den.

Brandlidte erklærede sig tilfreds med Vurderingen.
H. F. Christiansen.

Rybsahm.
Taxationsmænd: Rasmus Larsen. Hans Jensen Poulsen.
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Rybsahm.
Kilde: Justitsministeriet, Landbygningernes Brandforsikringskontor, Brandskader på Landet Maribo Amt. 1859/60. Pk.82169 Sag. Nr. 160. R. A.

Efter branden søger mølleren om lov til at bygge en Hollandsk Mølle på brandtomten.

Ved hoslagt at fremsende en hertil indleveret Ansøgning fra Hans Frederik Christiansen om Tilladelse til at maatte opføre en Hollandsk Mølle paa samme Sted i Østerby paa Feiø, hvor den ham tilhørende Stubmølle, som afbrændte den 30te Mai d. Aar, var beliggende, skal jeg tillade mig at bemærke, at den afbrændte Mølle laae 90 Alen fra den nærmeste Vei, og at jeg Intet veed mod det Ansøgte at erindre.

Fejø den 27de August 1859.
ærbødigst
Rybsahm.

Til
Stiftamtet for Lolland Falster.
Kilde: Justitsministeriet, Landbygningernes Brandforsikringskontor, Brandskader på Landet Maribo Amt. 1859/60. Pk.82169 Sag. Nr. 160. R. A.

Der gives lov til at bruge forsikrings erstatningen til opførelsen en Hollandsk Mølle samme sted.

JUSTITSMINISTERIET.

Kjøbenhavn, den 7 Octb. 1859.

Med behagelig Skrivelse af 1* har Herr Kammerherren hvortil indsendt et Andragende , hvori Møller H. F. Christiansen af Østerby paa Feiøe ansøger om Tilladelse, i stedet for den ham tilhørende d. 30t Maj d. A. afbrændte Stubmølle at maatte for Branderstatningen opføre en Hollandsk Mølle paa samme Sted, hvor den afbrændte har staaet, i hvilken Anledning det er bemærket, at der ingen fremmede Bygninger ligger indenfor den lovbefalede Afstand fra Brandtomten, og at denne er beliggende i 90 Alens Afstand fra den nærmeste Landevej, saa at den nye Mølle ingen Ulempe kan medføre for de Vejfarende.

Foranlediget her af skulde man til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse tjenestligt melde, at der fra Brandforsikringens Side Intet haves imod, at Erstatningen for den afbrændte Stubmølle anvendes til Opførelsen af en Hollandsk Mølle paa Brandtomten.

Lemming
Til
Amtmanden over Maribo Amt.
Sag 8/21- Journal 1859. Maribo Amt. Journalsager. L.A.

Forhandlingerne om den Hollandske Mølle går i gang, og møllebyggeriet på brandtomten, bliver allerede påbegyndt i 1859.

No. 4. Anden klasse
for sum af over 120 til ikke over
250 Rd.
42 Skilling.

Wroblonsky 1859. Malling
const.

Fuldmagt.

Undertegnede Møller Hans Frederik Christiansen af Østerby paa Feiøe bemyndiger herved Hr. Tømmermester og Møllebygger A: C: Rasmussen af Stubbekiøbing til at modtage og qvittere for den Summa 2445 Rd, som jeg af Landets almindelige Brandkasse skal have udbetalt paa Grund af at den mig tilhørende Stubmølle No 3 i Østerby er afbrændt i Mai Maaned d: A:, og skal Hr. Rasmussens qvittering i enhver Henseende være ligesaa gyldig som om jeg selv modtog og qvitterede for Beløbet.

Stubbekiøbing den 24 September 1859.
H. F. Christiansen.

Aar 1859 den 24. September mødte paa Stubbekiøbing Materiel Contoir Møller Hans Frederik Christiansen af Feiøe og forsynede overstaaende Fuldmagt med sin egenhændige Underskrift hvilket herved attesteres med Tilføiende at Paagældende ved denne Leilighed var ved Sine Fornufters fulde Brug.

Stubbekiøbing Materiel Contoirde
Datum ut Supra.
Material og Identitets.

Vidner.
P: Hansen H. F. Christiansen
Mølle Eier i Nykjøbing F. ** af Østerby paa Feiø
To Rigsdaler Een Mark Elleve Skilling
No. 16. Tredje klasse
for sum af over 2200 til ikke over
2500 Rd.

1 Rigsdaler 54 Skilling.

Wroblonsky 1859. Malling
const.

Da Hr. Møllebygger A. C. Rasmussen i Stubbekiøbing har forpligtet sig til at opføre den under 30 Mai d. A. afbrændte Mølle Matr. No 3 paa Feiøe, tilhørende Hans Frederik Christiansen, imod at han oppebærer den Sum 2500 Rd /: efter fradrag af 55 Rd for Rudera* /: hvor for denne var assureret i Landets almindelige Brandkasse, forpligte undertegnede Gaardeier Peder Skytte i Veiringe farver C. Sirritsløv, Eier af Gaarden fors. No 46 A i Stubbekiøbing og Muurmester R. Christensen, Eier af fors. No 40 sammesteds, er til, saafremt Hr. Rasmussen til Møllens Opførelse forskuds vies maatte blive udbetalt Assurancesummen, at indstaa som Coutionister Een for Alle og Alle for Een for at den paabegyndte Bygning af en ny Mølle i stedet for den afbrændte uafbrudt bliver fortsat samt for at Assurancesummen 2445 Rd derved bliver anordningsmæssig anvendt.

Veieringe og Stubbekiøbing. Novbr. 1859.
Peter Schytte C. Sirritslev R. Christitensen

Til vitterlighed
H. Rasmussen
H. Jørgensen Friis.
(*Rudera betyder resterne fra branden).

FT. 1860. Fejø sogn, Østerby.
Hans Fr. Christiansen. 27 Aar. født Maribo amt, Falster. Møller og husfader
Jacobine Nicoline Linde. 33 Aar. født Feiøe, hans kone
Christian Olsen Kliim. 80 Aar. født Femøe. Aftægtsmand.
Kilde: FT. 1860. Fejø sogn.

Den unge møller dør allerede året efter, i 1860, af lungebetændelse.

Død: 9 Maj 1860 i Østerby, begravet 14 Maj 1860 Fejø.
Hans Frederik Christiansen, gift. Møller af Østerby. 26 Aar, født paa Falster, gift 9 Marts 1855, død af Brystsyge.
Kilde: Fejø kirkebog: 1860.

Enken Jacobine Nicoline Magdalene Linde giftede sig året, efter med ungkarl Rasmus Nielsen Raahauge fra Mageltving på Lolland. Han faldt få år efter i slaget ved Dybbøl.

Enken giftede sig nu for tredje gang, med den 25 år ældre forhenværende Skipper Rasmus Rasmussen, i Fejø Kirke den 4. Okt. 1867. (Han var søn af Rasmus Hansen Badike og hustru Birthe Pedersdatter Degn.)
Kilde Fejø kirkebog:

 


Østerby Mølle på Brietvej


Østerby Mølle på Brietvej 

Jørgen Jørgensen

Født: Jørgen Jørgensen. 3 Feb. 1819 Sønderby, Femø. Hjemme døbt den 4 Feb. I Kirken den 28 Marts 1819. Fader Jørgen Frederiksen Gmd. I Sønderby, moder Maren Nielsdatter. Madam Holst bar ham. Fadderne: Birta Niels Datter, Ungkarl Hans Hansen og Hans Pedersen.
Kilde: Femø kirkebog 1819.

Mølleren dør allerede i 1862, efter en ulykke på den nye mølle.

Død/bergravet: Ungkarl Jørgen Jørgensen, Østerby, Møller, han var søn af Jørgen Frederiksen og hustru Maren Nielsdatter paa Femø. Død den 7 April 1862. Begravet 11 April 1862 på Fejø sogns kirkegård. 43 aar. Født på Femø den 3 Febr. 1819. Død som følge af den venstre Arms Amputation, da den var blevet Quæstet paa Møllen.
Kilde: Fejø kirkebog 1862.

Den afdøde møllers 2 år ældre bror, overtager derefter Møllen i Østerby.

Peder Frederichsen Jensen Jørgensen

Østerby, 21 Mølle og Parcellist
Peder J. Jørgensen, 63 år, gift, født Femø sogn, Møller.
Kirstine Jørgensen, 53 år, gift, født i Stokkemarke sogn, hans hustru.
Marie F. Pedersen, 22 år, ugift, født i Hunseby sogn, deres datter.
Hans Pedersen, 25 år, gift, født i Hunseby sogn, møllersvend.
Maren Andersen, 31 år, gift, født i Kallehave sogn, hans hustru.
Carl Pedersen, 3 år, født i Kallehave sogn, deres barn.
Peder A. Pedersen, under 1 år, født i Kallehave sogn, deres barn.
Kilde: Folketælling 1880, Fejø sogn, Østerby.

Peder Jensen Jørgensen, 73 år, gift, f. Femø sogn, husfader, parcellist
Kirstine Hansen, 63 år, gift, f. Stokkemarke Lolland, husmoder
Peter Anders Petersen, 10 år, f. Sjælland, Plejebarn
Kilde: FT. 1890, Fejø sogn, Østerby.

Født: 1817, 29 Januar, Peder Fredrichsen Jensen Jørgensen, hjemmedøbt 29 Januar, daaben confirmeret 9de Søndag i fasten, i Kirken. Fader Jørgen Frederichsen, gaardmand i Sønderby, moder Maren Nielsdatter. Gaardmand Hans Loks datter ? Marie i Sønderby bar ham. Fadderne var: Ungkarl Peder Hansen og Jørgen Jørgensen. Pigerne Hylleborg Hans Datter og Kirsten Hans Datter.
Kilde: Femø kirkebog: 1817.

Møllersvenden giftede sig på Femø i 1876. Møller P. Jørgensen, fra Fejø, var forlover.

Hans Pedersen
Møllersvend og Møller

Corpulerede: Femø 1876.
Hans Pedersen, ungkarl, 21 Aar, af Fejø. Maren Andersen, Pige, 29 Aar af Sønderby.
Forloverne: Gaardmand og Møller Jørgen Pedersen af Sønderby. Møller P. Jørgensen af Fejø.
Viet i Femø Kirke 14 oktober 1876.
Kilde: Femø kirkebog 1876.

Fødsel/dåb: Fejø 1881.
Valdemar Pedersen, født 2 Marts. 1881, døbt i Fejø kirke 3 April. Møllersvend Hans Pedersen og hustru Maren Andersen i Østerby. /:33 Aar/: Pige Marie Frederikke Pedersen, Pige Else Marie Ambrosiussen, Ungkarlene Vilhelm Ambrosius og Peder Knudsen.
Kilde. Fejø kirkebog 1881.

Fødsel/dåb: Fejø 1883.
Larsine Mathilde Camilla Pedersen, født 3 feb. 1883, døbt i Fejø Kirke 26 mar. Møllersvend Hans Pedersen og Hustru Maren Andersen af Østerby /: 35 Aar/: Moderen bar barnet, Pigen Else Marie Ambrosius, Ungkarlene Peder Ambrosius og Vilhelm Ambrosius, alle af Østerby. Bem. Konen vilde ikke lade sig indlede.
Kilde: Fejø kirkebog 1883.

Østerby, Matr. Nr. 32. Familiens løbe nr. 24.
Hans Petersen, født 16/12 - 1854, Lolland. Gift. Taget bopæl i sognet 1892. Husfader og Møller.
Maren Petersen, 16/4 – 1847, Sjælland. Gift. Taget bopæl i sognet 1892. Husmoder
(se under Peder Frederichsen Jensen Jørgensen, FT. Fejø sogn 1880).
Kilde: Folketælling Fejø sogn: 1911. Østerby.

Mads Jensen
Møllebestyrer

Mads Jensen, 45 Aar, gift, f. Ulslev Lolland, Husfader, Møllebestyrer
Hanne Petersen, 42 Aar, gift, f. ? Falster, Husmoder
Anna Hansine Jensen, 13 Aar, f. Hillested Lolland, barn
Hans Christian Jensen, 11 Aar, f. Hillested Lolland, barn
Alfred Jensen, 9 Aar, f. Sædinge Lolland, barn
Agnes Jensen, 7 Aar, f Sædinge Lolland, barn
Julie Agneta Jensen, 1 Aar, f. Toreby Lolland, barn
Kilde: FT. 1890 Østerby, Fejø sogn.

Mads Poulsen

Gårdejer og Mølleejer, i Østerby. Ved siden af sit landbrug ejede og drev han Østerby Mølle fra ca. 1887 til 1893, hvorefter hans svigersøn Gerhard Christensen overtog den.
Kilde: "Mølleavisen" Nov. 1998.

Corpulerede: Fejø 1869.
Ungk. Gdmd. Mads Poulsen af Østerby, søn af afd. Gd. Mads Poulsen, 29 Aar, f. 12 Feb. 1840, confirm. 13 Apr. 1854. Pigen Karen Margrethe Andersen af Veirø, datter af Gd. Anders Jakobsen, 17 Aar, f. 2 Decbr. 1851, conf. 8 April 1866. Forloverne: Aftægtsmand Niels Madsen og Brudens Fader. Viet i Fejø kirke den 7 April 1869.
Kilde: Fejø kirkebog. 1869.

FT. 1880 Østerby, Fejø sogn. 21 En gaard.
Mads Poulsen, 39 aar, gift, født på Fejø, landmand og husfader
Karen Margrethe Andersen, 28 aar, født på Vejrø, hans kone
Pouline Poulsen, 10 aar, født på Fejø, deres barn
Mariane Poulsen, 10 aar, født på Fejø, deres barn
Fredrik Kristoffer Poulsen, født på Fejø, 1 aar, deres barn
Petra Nielsen, 17 aar, født på Fejø, tjenestefolk
Jens Jeppesen, 31 aar, født på Fejø, tjenestefolk
Kilde: Folketælling Fejø sogn: 1880. Østerby.

Mads Jensen
Møllebestyrer

FT: 1890 Østerby, Fejø sogn.
Mads Jensen, 45 Aar, født Ulslev Lolland, husfader, Møllebestyrer
Hanne Petersen, 42 Aar, født Falster, husmoder
Anne Hansine Jensen, 13 Aar, født Hillested Lolland, barn
Hans Christian Jensen, 11 Aar, født Hillested Lolland, barn
Alfred Jensen, 9 Aar, født Sædinge Lolland, barn
Agnes Jensen, 7 Aar. født Sædinge Lolland, barn
Julie Agneta Jensen, 1 Aar, Toreby Lolland, barn
Kilde: Folketælling Fejø sogn: 1890

Gerhard Christensen

Mølle ejer, i Østerby, fra 1893 hvor han overtog møllen, efter sin svigerfader Mads Poulsen, han flyttede i 1905 møllen ind på sin nuværende plads midt i Østerby. Han drev møllen indtil 1931 hvor han søn nu afdøde møller Poul Otto Christensen overtog den.
Kilde: "Mølleavisen" Nov. 1998.

Gerhart Christensen
startede i året 1900 et øl-bryggeri i Østerby, han havde før den tid haft en mølle udenfor byen og det var hans tanke at komme ind til den lille by og bosætte sig der. Da den herboende brygger gik fallit og bryggeriet kom på auktion blev det købt af Gerhart Christensen der på denne måde fik en byggegrund i byen. Det var dog ikke hans mening at forsætte med bryggeriet, men mente at han på denne måde kunne få en biindtægt. Efter nogen tid tog han til Nykøbing F. Bryghus for at få et mindre kursus i hvidtølsbrygning, og med hjælp fra en ven i Østerby fik han bryggeriet i gang.
Desværre måtte man efter nogle års forløb omstille produktionen, da købmændene på Fejø forlangte at øllet skulle på flasker. Bryggeriet hævdes at være nedlagt omkring 1914 - men i folketællingerne 1901, 1911, 1916, 1921 og 1925 er Christensen nævnt som møller og brygger, senere skulle han have fået øllet fra bryggeriet "Thor" i Maribo, Christensen sendte øl træerne til Maribo og fik dem fyldte tilbage hvorefter han kørte rundt på øen og solgte det.
Ifølge toldkontrollørens bog fik G. Christensen borgerskab (som brygger) den 30 august l899.og er anmeldt som nedlagt i 1932.
Kilde: Fejø Lokalhistoriske arkiv/ Kim Hansen

FT. Fejø sogn. 1901. Østerby
Matr. Nr. 20 c. Østerby Mølle. # G. Christensen.
Christian Laurits Rasmussen
, f. 05-10-1845, Toreby, Maribo amt. Tilg. Sogn 1899, Husf. Møllersvend.

FT. Fejø sogn. 1901. Fuglse herred, Maribo amt
Østerby, Mart. Nr. 20 c. Møller og Bryggeri # G. Christensen.
Gerhard Christensen
, f. 08-12-1867, Fejø, Husfader, gift I 1893.
Pouline Christensen f. Poulsen, f. 19-12-1869, Fejø, Husmoder
Olavia Dorthea Christensen, 05-09-1894, Fejø, Datter
Aage Christensen, 17-09-1898, Fejø, Søn
Anker Christensen, 11-06-1900, Fejø, Søn
Ane Magdalene Jacobsen f. Nielsen, f. 20-06-1825, Fejø, Svigermor, gift 1859. m. død i 1886.

FT. Fejø sogn. 1911. Fuglse herred, Maribo amt
Østerby Matr. Nr. 45 a.
Gerhard Christensen
, født. 3/12- 1867, Fejø, Husfader, Møller og Brygger
Pouline Christensen, født. 14/12- 1869, Fejø, Husmoder, hans kone
Thea Christensen, født. 5/9- 1894, Fejø, deres barn
Anger Christensen, født. 11/6- 1900, Fejø, deres barn
Poul Christensen, født 24/4- 1902, Fejø, deres barn
Karl Ajner Christensen, født. 3/1- 1905, Fejø, deres barn
Ernst Christensen, 16/3- 1908, Fejø, deres barn
Jacob Andersen Bay, født. 8/4- 1888, Rode ? sogn, Tjenestetyende, Møllersvend.
Agnes Frandsen, født. 3/1- 1888, København, Tjenestetyende, Husgerning.
Kilde: Folketælling Fejø sogn:1911. Østerby.

FT: Fejø sogn. 1916. Fuglse herred, Maribo amt
Østerby Matr. Nr. 45 a. Mølleri og Bryggeri
Gerhard Christensen
, født. 8/12- 1867, Fejø, Husfader, Møller og Brygger
Pouline Christensen, født. 14/12- 1869, Fejø, Husmoder, hans kone
Aage Christensen,
Anger Christensen, født. 11/6- 1900, Fejø, deres barn
Karl Ajnar Christensen, født. 3/1- 1905, Fejø, deres barn
Ernst Christensen,
Bertha Kjanaw, f. 16/3-1895, Tjenestepige, Husgjerning.

FT. 1921. Fejø sogn, Fuglse herred, Maribo amt
20.c. Østerby
Gerhard Christensen, f. 8/12-1867, Husfader, Møller, Brygger, Bestyrer Bankfilial
Pouline Christensen, f. 14/12.1869, Husmoder
Poul Christensen, f. 21/4-1902, Søn, Møllersvend
Ernst Christensen, f. 23/3-1908, Barn
Anna Eriksen, f. 23/1-1885, Tyende, Husassistent

Poul Otto Christensen

Møller Poul Otto Christensen er født den 24. April 1902 som søn af Gerhard Christensen og hustru, Pouline Christensen. Hans Hustru er fru Magda Christensen, der er datter af Peder Olsen og og hustru Dagmar Olsen.

Møllen er senest opført i 1905 og har i tre generationer været i slægtens eje. Møller Christensen overtog i 1931 med et jordtillæggende på 1½ Td. Land. Ejendommen drives dels som Mølleri og del som frugtplantage, i hvilken der er ca. 1300 frugttræer. Møllen ejer en lastmotorvogn.
Kilde: Lolland Falster. Bind 1. Bogforlaget Dana. 1946. (korte beskrivelser af ejerne og deres ejendomme på Fejø).

Fejø Mølle, Vindmølle
Herredsvej, Østerby, Ravnsborg Kommune.

Der har været møller på Fejø meget langt tilbage i tiden. Den sidste stubmølle nedbrændte i 1858 (1859), hvorefter den eksisterende gallerihollænder blev opført. Den blev i 1905 flyttet til sin nuværende placering midt i Østerby.
Foruden mølleri blev der drevet handel med korn og foderstoffer.I dag er møllen uden anvendelse. Møllekroppen er ottekantet, og undermøllen er opført i grundmur. Overmøllen er i træ, beklædt med spån. Hatten er løgformet og opført i træ.
Af bevaret mølleinventar kan nævnes kværne, skallegodssorterer, gryn- og tromlesigte, havrevalse, tromlesigte, hejseværk, kron drev, hat hjul, vingeaksel m. m. Møllen er utæt på tag og fag.
Den ejes privat.
Kilde: Møllebygninger i Danmark - Redegørelse og status 1993. Udgivet af Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. Side 323.

Fejø Møllelaug, Østerby Mølle, Fejø.

Østerby Mølle købt for 4.376,00 kr. af andelsselskabet Fejø Møllelaug, Østerby Mølle, Fejø, med overtagelse den 1. november 1998.
Kilde: "Mølleavisen" Nov. 1998.

Østerby Mølle er en Gallerihollænder

Gallerihollænder havde i stedet for kælder en muret undermølle, hvor der var plads til sigteri. I større møller med vognport var sigteriet anbragt på et selvstændigt loft, bro loftet. Da møllen ikke længere kunne benytte sig af terænnet omkring møllen til betjening af vindfanget var der ud for kværneloftet bygget et galleri eller en omgang eller svikstilling. Over bro loft og kværnloft lå almindeligvis et separat stjernehjulsloft, efterfulgt af et hejseloft eller et lorisloft og til slut et hatloft, hvorover hatten hvælvede sig. Hatten rummede en hat aksel der hvilede i et for- og et bagleje. Akslens forreste del, navet, stak frem af hatten og her sad vingerne fastkilet. Vindfanget var et sted mellem 19 og 23 meter alt efter møllens størrelse. Vingerne var forsynet med hækværk af træ, hvorpå sejldug kunne spændes ud akkurat som på stubmøllerne. Det nye i hollændermøllerne lå i krøjningen af hatten. Hvilket skete fra galleriet med en vinde, som var anbragt på en lang krøjebjælke, der var fastgjort til selved hatten. Denne kunne dreje 360 grader rundt på velsmurt krøjring af hårdt træ.

Energitransmissionen fra de drejende vinger og hat akslen skete via et stort tandhjul, hat hjulet, som havde indgreb i et vandretliggende drivhjul, krondrevet, der atter sad fastgjort på møllens lodrette hovedaksel, kongevellen. I bunden hvilede den på et leje og havde påmonteret et leje et stort drivhjul med tænder, stjernehjulet. Det var dette stjernehjul som via et antal drev leverede kraft til møllens forskellige kværne og sigter. På lorisloftet lå et hejseværk og der var plads til kornkasser. Stjernehjulsloftet var ganske lavt og her fandtes ud over gangtøjet intet inventar. På kværnloftet stod kværnene. Som regel havde en hollændermølle en rug kværn, en franskkværn og en grynkværn. I gulvet lå en skalkværn. På bro loftet stod mel sigte, gryntromle, gryn- og mel kasser og her havde mølleren sit lille kontor.

De bærende stolper i mølleskroget, høj benene, var 10 tommer eller mere i kvadrat og 8 - 12 meter lange og af fyr af god kvalitet. På de ældste møller ses også høj ben af egetræ. Bjælker, krydsbånd, spændrigler og anden indtømmer var også af godt fyrretræ, mens fod tømmer, hat tømmer, svikstillingens støttebjælker, alle hjul og aksler var udført i egetræ. Skroget var oftest tækket med rør, på by møllerne hvor risikoen for brand var stor tækkede man med tag spån. Møllens træværk blev udvendig vedligeholdt enten med træ tjære eller oliemaling., men der var sjældent tale om den hollandske sans for livlige farve- sammensætning og dekorativ virkning.
Kilde: Møllebygninger i Danmark - Redegørelse og status 1993. Udgivet af Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen.

Sidst opdateret den 15. Januar. 2005

Samlet og udarbejdet af:
Niels Frederik Winther Christensen
Bjælkager 8, Skovlund
6823 – Ansager
tlf. 76980015

Tilbage til toppen
Tilbage til startsiden